Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2010 » Березень » 17
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації
з фізики та астрономії учнів
 
від 05.03.10 № ___1/9-148___
від _____на № ____
 
 
                                                                Міністерство освіти і науки Автономної
                                                                Республіки Крим, управління освіти і
                                                                науки обласних, Київської та
                                                                Севастопольської міських державних
                                                                адміністрацій
                                                                Інститути післядипломної педагогічної освіти
                                                                Навчальні заклади системи загальної
                                                                середньої освіти
 
 
Про проведення державної підсумкової
атестації з фізики та астрономії в 11(12) класах
загальноосвітніх навчальних закладів
 
   Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізики та астрономії учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році.
   Додаток: 7 арк.
 
 
Заступник Міністра                                                П.Полянський
 
Хоменко О.В.
486-28-25
 
 
                                                                         Додаток до лист МОН
                                                                         від 05.03.10 № 1/9-148
   Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, у старшій школі бали за атестацію виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Одним із предметів за вибором для складання державної підсумкової атестації учнями загальноосвітніх навчальних закладів може бути фізика чи астрономія.
   У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. Наприклад, у закладах фізико-математичного напряму можуть проводитися підсумкові контрольні роботи з фізики чи астрономії.
   Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 01.02.10 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році» підсумкові контрольні роботи будуть проведені з 11 по 18 травня. Конкретну дату їх проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   З метою ознайомлення учнів із правилами проведення державної підсумкової атестації та вимогами до оформлення розв’язків завдань, критеріями їх оцінювання слід оформити спеціальний стенд у фізичному кабінеті з відповідними матеріалами, прикладами варіантів добору завдань та зразками їх розв’язку.
 
Підсумкові контрольні роботи з фізики
   Завдання для її проведення добираються зі "Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики” (За ред. Гельфгата І.М. – Х: Гімназія, 2008, 2009, 2010). Збірник містить тестові завдання закритої та відкритої форм відповідно до різних рівнів складності й охоплюють основні 17 розділів курсу фізики.
   Номер кожного завдання збірника складається з двох чисел, розділених літерою (П, С, Д, В). Перше число (від 1 до 17) відповідає номеру розділу; літера – рівню навчальних досягнень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (П – початковий, С – середній, Д – достатній, В – високий); друге число – порядковий номер завдання у відповідній частині розділу. Запитання початкового, середнього і достатнього рівнів подано у формі тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Завдання високого рівня є завданням відкритої форми. Запропонована система різнорівневих завдань передбачає виконан­ня учнями різноманітних розумових операцій: від розпізнавання явищ природи (на початковому рівні) до складного аналізу та синтезу (на високому рівні).
   Підсумкова контрольна робота може проводитися за 6 варіантами атестаційних робіт, завдання до яких добираються вчителем загальноосвітнього навчального закладу. Якщо кількість учнів, які складають державну підсумкову атестацію менше 6, то кількість варіантів відповідно зменшується.
   Кожен варіант складається з 12 завдань: по 4 завдання з початкового та середнього рівнів, по 2 завдання з достатнього та високого рівнів. Із завдань високого рівня вчитель добирає по одній чотирибальній та п’ятибальній задачі. З метою охоплення всього навчального матеріалу курсу завдання мають бути з різних розділів збірника.
   Номери завдань кожного з 6 варіантів записуються вчителем на дошці. Вчитель також може підготувати варіанти завдань на окремих аркушах. У цьому випадку доцільно змінити порядок відповідей у тестових завданнях початкового, середнього та достатнього рівнів.
   На виконання завдань державної підсумкової атестації (контрольної роботи) з фізики в 11-х класах відводиться 90 хвилин. Під час її проведення учні не можуть користуватися додатковою літературою (підручниками, посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися таблицями довідкових даних (або їх ксерокопіями), які наведено наприкінці зазначеного збірника, та калькуляторами; використовувати спеціально видані аркуші як чернетки.
   Виконання кожного завдання початкового рівня оцінюється в 1 бал, середнього рівня - у 2 бали, достатнього рівня – у 3 бали, високого рівня, залежно від рівня його складності, - у 4-и або 5-ть балів (вказано у збірнику).
   Максимальна сума балів, яку може набрати учень, виконавши правильно всі завдання підсумкової контрольної роботи, становить 27 балів. Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за такою шкалою:
Шкала відповідності кількості набраних балів до оцінки
за 12 – бальною системою оцінювання
Оцінка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Бали
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-19
20-22
23-25
26-27
   Перед початком атестації учні почергово вибирають варіант для виконання підсумкової контрольної роботи. Учням видаються бланки відповідей з кутовим штампом навчального закладу, в яких вони записують прізвище, ім’я та по батькові, клас, у якому навчаються, варіант роботи. За необхідністю учневі може бути надані додаткові аркуші для виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
   Для забезпечення індивідуального виконання контрольних робіт нижче наводимо орієнтовну схему розміщення учнів у кабінеті відповідно до обраних ними варіантів підсумкових контрольних робіт:
   Учитель повідомляє учням правила заповнення бланку відповідей тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді, при цьому звертає увагу на те, що будь-які виправлення у бланку відповідей недопустимі (якщо у бланку відповідей відсутня відповідь на завдання, закреслена, замазана коректором, підчищена або виправлена, учню за це завдання виставляється 0 балів). 
   Необхідно завчасно ознайомити учнів із критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Ці завдання використовуються для перевірки найскладніших умінь (аналізувати ситуацію, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії, чітко записувати їх послідовність, робити висновки). Під час підготовки до державної підсумкової атестації вчителеві слід надати інформацію про вимоги оформлення розв’язку завдань високого рівня, а саме:
   - запис умови задачі в скороченому вигляді;
   - переведення одиниць фізичних величин в одиниці СІ (якщо цього потребує розв’язок);
   - грамотне виконання рисунка, графіка, схеми (якщо це необхідно для розв’язання задачі);
   - стисле пояснення обраного методу розв’язання задачі з посиланням на закони, які використовуються;
   - розв’язок задачі в загальному вигляді, запис відповідних рівнянь, проведення необхідних математичних перетворень;
   - перевірку одиниць шуканих фізичних величин;
   - отримання відповіді, аналіз та оцінка вірогідності отриманих результатів.
   Під час оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю враховується не лише правильність кінцевого результату, а й логічна та правильна послідовність усіх кроків розв’язування за наведеними нижче вимогами:
 
Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю*
Бали Критерії
4-5 балів Отримано правильну відповідь з обґрунтуванням усіх ключових етапів розв’язання.
3 бали Наведено правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі 1-2 несуттєві помилки або описки у перетвореннях або обчисленнях, які не впливають на правильність ходу розв’язування (наприклад, не перевірена правильність одиниць отриманої фізичної величини).
2 бали
Наведено правильну послідовність кроків розв’язування, але відсутні певні етапи. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі помилки в перетвореннях або обчисленнях, які впливають на подальший хід розв’язування. Одержана відповідь може бути неправильною або неповною (правильно розв’язана тільки частина завдання).
1 бал
У правильній послідовності розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові елементи розв’язування не обґрунтовано. Одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.
0 балів Учень не приступав до розв’язування задачі або приступив до розв’язування, але його записи не відповідають указаним критеріям оцінювання завдань в 1, 2, 3, 4 бали. Записана правильна відповідь, але не наведено розв’язання.

* Закреслення та виправлення, зроблені учнем під час оформлення завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, не вважаються недоліком
 
 Лицевий бік бланка
 
Орієнтовна форма бланку
 
Кутовий
штамп
навчального
закладу
 
Бланк відповідей
державної підсумкової атестації з фізики
_____________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
 
учня/учениці 11 "__” класу Варіант № ______
 
Оберіть лише одну правильну відповідь і закресліть її
 

Рівень
Номер завдання
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
1
Початковий
 
А
Б
В
Г
2
Початковий
 
А
Б
В
Г
3
Початковий
 
А
Б
В
Г
4
Початковий
 
А
Б
В
Г
1
Середній
 
А
Б
В
Г
2
Середній
 
А
Б
В
Г
3
Середній
 
А
Б
В
Г
4
Середній
 
А
Б
В
Г
1
Достатній
 
А
Б
В
Г
2
Достатній
 
А
Б
В
Г
1
Високий
 
 
 
 
 
2
Високий
 
 
 
 
 
 
Зворотний бік бланка
 
Місце для розв’язків задач високого рівня
Загальна кількість балів _________. Оцінка за державну підсумкову атестацію ___________________ 
(за 12-бальною шкалою)
 
Голова комісії:
Члени комісії:
 
Підсумкові контрольні роботи з астрономії
   Підсумкова контрольна робота з астрономії проводиться за навчальним посібником "Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії” (авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. –Х: Гімназія, 2008). Цей збірник містить завдання 4-х рівнів складності, які відповідають рівням навчальних досягнень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Завдання згруповано за 9 темами згідно з чинною навчальною програмою з астрономії для 11-річної школи.
   Нумерацію завдань у збірнику подано так: на першому місці вказано номер теми; на другому — рівень навчальних досягнень учнів (1 — початковий, 2 — середній, 3 — достатній, 4 — високий); на третьому — порядковий номер запитання.
   Наприклад, номер 5.1.2 означає: тема — 5 «Сонце — найближча зоря», початковий рівень навчальних досягнень — 1, порядковий номер завдання — 2.
   Час на виконання підсумкової контрольної роботи з астрономії становить 90 хв.
   Для проведення контрольної роботи вчителем загальноосвітнього навчального закладу добираються 6 варіантів, кожен з яких складається з 15 запитань названого вище збірника. Якщо кількість учнів, які складають державну підсумкову атестацію менше 6, то кількість варіантів відповідно зменшується.
   Завдання підсумкової контрольної роботи мають охоплювати усі теми шкільного курсу астрономії. З них шість запитань – початкового рівня та по три - середнього, достатнього та високого рівнів.
   Запитання початкового рівня призначено для перевірки знань учнів про найпростіші астрономічні поняття, об'єкти, явища; за­гальновідомі історичні факти.
   Відповідь на ці запитання може бути стислою, конкретною та не потребує пояснень.
   Відповідь на запитання середнього рівня потребує від учнів пра­вильного формулювання понять і явищ, розуміння найпростіших зв'язків між ними, знання історичних астрономічних фактів, які віднесено до загальнокультурного надбання. Відповідь на запитання достатнього рівня потребує від учнів умінь аналізувати, порівнювати, систематизувати відомості про астрономічні поняття, явища, теорії, наводити приклади, креслити схеми (за необхідністю) для пояснення астрономічних явищ, робити висновки, користуватися зоряною картою.
   При оцінюванні відповідей на запитання високого рівня необхідно ураховувати рівень володіння учнями науковою термінологією, вміння розв'язувати типові астрономічні задачі, використовувати набуті знання в нестан­дартних ситуаціях, демонструвати власний кругозір, поєднувати знання з різних тем астрономії та інших шкільних предметів, до­водити власну точку зору з проблемних питань.
   За правильну відповідь за запитання початкового рівня учні можуть одержати 1 бал, середнього – 2 бали, достатнього – 3 бали та високого – 4 бали. Таким чином, максимальна сума балів за підсумкову контрольну роботу може становити – 33 бали. Нижче наведено шкалу відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12–бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів:
 
 
   Для проведення підсумкової контрольної роботи учень отримує «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії» або надрукований на окремих аркушах варіант завдань. Учителем на класній дошці записуються номери завдань кожного варіанту.
   Під час підготовки відповіді учні можуть користуватися картою зоряного неба, Астрономічним календарем, відомостями про основні астрономічні величини, які наведено у додатку до збірника.
Переглядів: 1197 | Додав: KissLove | Дата: 2010-Березень-17 | Коментарі (0)

Форма входу

Пошук
Календар
«  Березень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz