Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Каталог файлов
Досвід
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлов

Головна » Файли » Нормативно-правове забезпечення методичної роботи » Інструкції, рекомендації

Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницької роботи
2009-Листопад-23, 10:09
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
 
ВИБІР ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Наукова робота в МАН – це перша творча робота. Це підсумок та систематизація вмінь та навичок, які набув учень безпосередньо працюючи зі своїм науковим керівником. Науково-дослідницька робота повинна відповідати тим вимогам і за змістом, і за формою, що висуваються до будь-якої наукової праці. У роботі розглядається наукова або науково-практична проблема: узагальнюються та критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використанням отриманих результатів. Отже, науково-дослідницька робота – це не переказ, і тим більше не виклад літератури або інших джерел, а самостійна творча робота з елементами наукового дослідження. Важливим етапом у підготовці учня до наукової роботи є вибір теми. Тема конкурсної роботи повинна відповідати перспективним напрямам певного розділу науки і мати теоретичну і практичну цінність, а також має бути пов'язаною зі шкільним курсом та іншими суміжними навчальними предметами.
Вагомими критеріями вибору теми є:
- доступність для вихованця;
- перспективність, теоретична та практична цінність;
- наявність матеріально-технічної бази та джерел інформації;
- цікавість для дослідника.
Тема роботи може бути обрана самостійно учнем, або запропонована науковим керівником. Щоб успішно вирішити поставлене в темі завдання, треба чітко визначити все те, що було зроблено раніше.
 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА РОБОТИ
Не виникає сумнівів у тому, що на початку роботи вкрай необхідним є ретельний аналіз і вивчення літературних джерел та ресурсів Інтернет з даного напрямку. Результати ознайомлення можуть показати, що:
- проблема вивчена і, отже, подальша робота у даному напрямку є недоцільною або існує обмаль джерел інформації;
- проблема вивчена ще не повністю, деякі питання досліджено поверхово. Після того, як учень з науковим керівником обрали тему дослідження, буде доцільним скласти орієнтовний план написання НДР.
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН НАПИСАННЯ РОБОТИ
1. Розробка плану науково-дослідницької роботи, в якому передбачені основні структурні компоненти: вступ, І-ІV розділи, висновки, список використаної літератури.
2. Розподіл матеріалів, які зібрано та опрацьовано під час роботи, на частини згідно з планом.
3. Написання чорнового варіанту роботи:
- текст пишеться на одній сторінці аркуша;
- аркуші нумеруються;
- не слід відступати від змісту;
- якщо робота виявилась дуже об'ємною, треба вилучити з неї все, що не розкри­ває теми.
4. Оформлення чистового варіанту роботи:
- перевірка чорнового варіанту роботи науковим керівником, ре­дагування;
- підготовка матеріалів для чистовика.
 
СТРУКТУРА НАУКОВОЇ РОБОТИ
- титульний аркуш;
- зміст;
- перелік умовних позначень або скорочень (у разі потреби);
- вступ;
- основну частину (2-3 розділи);
- висновки;
- список джерел інформації;
- додатки.
 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження.
Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000). Кожна робота мас ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати влас­ну позицію дослідника. Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок. Наукова робота обов'язково має містити оцінки, рецензії відповідних фа­хівців (вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі). Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР". Робота з іноземної мови виконується державною мовою. Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі в конкурсі-захисті не допускаються. Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи. Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.
Загальні положення:
1. Текст роботи друкується державною мовою тільки з одного боку аркуша А4, шрифт Тіmes New Roman - 14 через 1,5 інтервали. Дотримуватися таких розмірів поля ліворуч: філологічний, історико-географічний профіль – 30 мм, фізико-математичний та обчислювальна техніка – 20 мм, хіміко-біологічний – 20-30 мм, праворуч 10 мм, зверху та знизу 20 мм .
2. Оптимальний обсяг 25-30 сторінок.
3. Вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки друкувати з нової сторінки. Назва та заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП і т.ін.) виконуються великими літерами та напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 - 4 інтер­валам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша ве­лика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не ставиться.
4. Нумерація: - нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті без крапки в кінці. Починається нумерація з цифри «3», тобто титульна сторінка та зміст не нумеруються. - номер розділу необхідно проставляти після слова "РОЗДІЛ", після но­мера крапку не ставити, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Назва розділу друкують великими літерами напівжирним шрифтом. - підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумеруються у межах ко­жного підрозділу (за такими ж правилами).
5. Готуючи науково-дослідну роботу учень повинен не просто перепису­вати фрагменти з монографій або документальних джерел, а підходити до них аналітично, надаючи необхідного сенсу в плані написання досліджен­ня. Недопустимо, коли фраза, цитата або документ не підкріплені поси­ланнями на першоджерело. В тексті наукової роботи посилання на джерело слід зазначати поряд­ковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, "... в роботах [5, 15]...".
Фізико-математичне відділення та відділення обчислювальної техніки вважає доцільним таке оформлення посилань: 1) [Білокінь, 1975; С. 25]; 2) [Савін, Тунік, 2001; С. 69]; 3) [Магидович, Т. 2,1983; С. 165].
Це означає, що, згідно зі списком використаної літератури, здійснено посилання на такі джерела: 1) під 1-м номером стоїть Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища школа, 1975;
2) так вказано книгу Савін В.В., Тунік А.Г. Основи екології: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Прем'єр, 2001;
3) так вказано книгу Магидович И.П, Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. - Москва: Просвещение, 1983. - Т. 2.
6. Подання ілюстрацій, таблиць, формул:
- ілюстрації, таблиці, формули від основного тексту виділяються вільними рядками (вище та нижче кожної формули);
- ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці слід подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад «Рис. 1.2.». Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією;
- таблиці нумерують послідовно (за виключенням таблиць, поданих у додатках) в межах розділу, наприклад «Таблиця 1.2», та розміщують цей напис у правому верхньому правому верхньому куті над відповід­ним заголовком таблиці. Заголовок (назва) таблиці пишеться симетрично до розташування таблиці з відступом від напису «Таблиця» і від самої таблиці на 1-2 інтервали;
- пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба пода­вати з нового рядка.
7. Додатки слід оформляти на наступних після списку літературних джерел сторінках, кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Нумерація - арабськими цифрами. Заголовок друкується угорі (симет­рично до тексту сторінки) з великої літери.
 
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Титульний аркуш має єдиний загальний стандарт (див. приклад). На ньому вказано: назва міністерства, назва територіального відділення Малої академії наук, а також відомості про базовий науковий, вищий навчальний, або навчальний заклад (школа, позашкільний заклад), у якому виконана наукова робо­та, назва профілю, назва секції. Нижче - по середині аркуша - назва робо­ти без лапок. (Назва повинна бути лаконічною, повністю відповідати змісту наукової проблеми.) Ще нижче відомості про виконавця роботи (прізвище, ім'я по батькові, клас і місце навчання, та керівника наукової роботи (прізвище, ім'я по батькові, наукова ступінь, вчене зван­ня.) Внизу - місце написання та рік написання роботи.
 
ЗМІСТ
Зміст є другою сторінкою, де визначено структуру наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назви додатків та номери сторінок, з яких вони починаються (див. приклад). Зміст зручно друкувати у таблиці, рамки якої невидимі при друкуванні на принтері.
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
У випадку вживання у науковій роботі специфічної термінології, умовних позначень, скорочень і т. ін., необхідно навести їх перелік. Друкувати слід з нової сторінки двома колонками за абеткою: зліва, у першій колонці - скорочення, у другій - розшифровку.
 
 
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
                                                            Профіль: ……………………
                                                             Секція: ………………………
НАЗВА РОБОТИ
                                                            
 
 
 
                                                                                Роботу виконав або автор:
                                                                                П.І.П. учня
                                                                                навчальний заклад
 
                                                                                Науковий керівник:
                                                                                П.І.П.
                                                                                Звання, місце роботи, посада
                                                                                м. Запоріжжя
 
 
 
……. Рік
 
 
 
 
 
 
Міністерство освіти і науки України
Запорізьке обласне відділення Малої академії наук України
Історико-географічне відділення
 
                                                                                Секція: ………………………
 
 
 
НАЗВА РОБОТИ
                                                         Наукову роботу виконав:
                                                                                П.І.П. учня
                                                                                навчальний заклад
 
                                                                                Науковий керівник:
                                                                                П.І.П.
                                                                                Звання, місце роботи, посада
 
 
 
 
 
м. Запоріжжя …….
Рік
 
ЗМІСТ
1 інтервал
ВСТУП …………………………………………………………………………......3

РОЗДІЛ 1 НАЗВА РОЗДІЛУ
1.1. Назва підрозділу ……………………………..………………………..5
1.2. Назва підрозділу ……………………………..………………………..6
1.3. Назва підрозділу ……………………………..………………………..7
1.4. Назва підрозділу ……………………………..………………………..8

РОЗДІЛ 2 НАЗВА РОЗДІЛУ
2.1. Назва підрозділу ……………………………..……………….........11
2.2. Назва підрозділу ……………………………..……………….........14
2.3.
РОЗДІЛ 3 НАЗВА РОЗДІЛУ 3.1. Назва підрозділу …………… 19
3.2. Назва підрозділу ……………………………..……………….........22

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….....…….23

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ………………………………………….24

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….....25

Нова сторінка                                  ВСТУП                                   починається нумерація 3
1 інтервал
Вступ повинен мати обсяг до 5 % загального обсягу (1-2 сторінки). Вступ має відповідні складові частини що розташовуються у певній послідовності:
• актуальність теми автор дослідження дає пояснення, чому на його думку, обрана тема стала об’єктом наукового аналізу, обґрунтовує доцільність роботи з огляду на суспільну практичну діяльність;
• предмет та об’єкт дослідження визначаються на основі аналізу стану вивчення тієї чи іншої наукової проблеми і відражають, яку саме частину проблеми буде розглянуто. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (наприклад: сучасні релігійні конфесії). Предмет дослідження – це частина об’єкту, що вивчається автором роботи, його якості. Потрібно вказати, чи є предмет новим, чи традиційним (наприклад: особливості розвитку православної церкви на Запоріжжі у ХХ ст.);
• мета дослідження – дає можливість окреслити коло питань, які не знайшли достатнього висвітлення у дослідженнях попередників та що саме
буде розглядати автор у науково-дослідній роботі. Мета формулюється чітко та зрозуміло і передбачає висвітлення трьох аспектів: кінцевий результат досліджень, об’єкт дослідження і шлях досягнення кінцевого результату. Мета може бути спрямована на виявлення зв’язків, залежностей чи закономірностей між певними явищами, на розкриття можливостей удосконалення процесів, наукових технологій тощо. Слід запобігати таким висловлюванням: «Досягнення…», «Вивчення…», оскільки це засіб досягнення мети, а не власне мета. Тому варто дотримуватись таких формулювань: «З’ясувати можливості…», «Довести, що…», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати перспективи…» тощо.
• виходячи з поставленої мети визначаються дослідницькі завдання яких повинно бути не менше ніж 3-4 (проаналізувати, розглянути, висвітлити, дослідити тощо. Вирішення кожної поставленої задачі – це етап дослідження. Задачі визначають зміст дослідження і структуру тексту роботи. Завдання можуть передбачати висунення проблеми, виявлення нових фактів, встановлення нових зв’язків, нову постановка відомої проблеми, оригінальні висновки та рекомендації щодо впровадження отриманих експериментальних даних;
• наукова новизна одержаних результатів повинна бути обґрунтована та аналогічно доведена із зазначенням відмінностей порівняно з тими результатами, які були відомі раніше;
• у вступі потрібно також відобразити практичне або теоретичне зна­чення наукової роботи, особливо для розвитку (пізнання) відповідних га­лузей науки, техніки, виробництва, культури в окремому регіоні або в Україні. Крім того, повідомляється про те, на яких конкурсах, науково-практичних конференціях, інших заходах оприлюднені результати дослі­джень (апробація результатів), чи є публікації в учнівській пресі, різних регіональних виданнях (обов’язково вказується їх кількість).
Нова сторінка                                     РОЗДІЛ 1
НАЗВА РОЗДІЛУ
1.1. Назва підрозділу Основна частина має обсяг до 90 % загального обсягу роботи. Вона може складатись з трьох розділів, а також з підрозділів, пунктів, підпунктів, у яких характеризується сутність проблеми та розкривається її зміст, викладається та аналізується фактичний матеріал, наводяться головні теоретичні положення та практичний матеріал. Назви розділів та підрозділів повинні розкривати мету роботи і відповідати визначеним завданням.
1-й розділ, обсягом до 15 %, містить огляд літератури та методологію.
2-й розділ, до 40 %, містить аналіз отриманих результатів з досліджуваної проблеми.
3-й розділ, до 35 %, - викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми. У кінці кожного з розділів автор формулює короткі висновки та підсумки.
3 інтервали
1.2. Назва підрозділу
1 інтервал ……………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................
 
Нова сторінка                                    ВИСНОВКИ
1 інтервал
У висновках тезисно, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати досліджень. Висновки – це короткий (без зайвих слів) виклад розв’язання дослідницької задачі. Сукупність висновків є доведенням повноти досягнення поставленої мети, а її можна досягти навіть у тому випадку, коли висунута первинна гіпотеза виявилась безпідставною.
 
Нова сторінка                          СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1 інтервал;
Список використаних джерел містить бібліографічний опис джерел, використаних під час роботи над темою. Кожне джерело починається з нового ря­дка в алфавітному порядку або в порядку посилання у тексті, (спочатку видання українською мовою, потім - іноземними).
 
ТЕЗИ

Тези – коротко сформульовані основні положення науково-дослідної роботи.
При написанні тез слід придержуватись такої структури:
- назва теми роботи;
- П.І. П. автора, місце навчання;
- П.І.П. керівника, місце роботи, посада, звання (якщо є);
- обґрунтування актуальності теми;
- зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами (якщо є);
- мета та задачі дослідження;
- предмет та об`єкт дослідження;
- методи дослідження;
- наукова новизна та практична значимість отриманих результатів;
- основні положення дослідження;
- особистий внесок автора;
- відомості про апробацію результатів дослідження;
- відомості про публікації (за темою роботи);
- структура роботи.
- Шрифт 14, інтервал 1,5; поля: ліве -3, праве – 1, верх-низ – 2 (історико-геогр. профіль – всі поля -20 мм, фізико-математичний профіль та обчислювальна техніка - рамка формату 16,5-25,5 см, поле ліворуч -2,5см).
Категорія: Інструкції, рекомендації | Додав: KissLove
Переглядів: 24929 | Завантажень: 0 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 3.8/11
Всього коментарів: 1
0
1 Алена  
Пожалуйста пришлите мне сам проект на тему:" Пиджен. Английский язык на Гавайских островах". очень нужно

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Пошук

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz