Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Виховання
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховання

Назва інноваційної технології Опис інноваційної технології
Основи реабілітації здоров’я в умовах сучасного санаторного дошкільного закладу для дітей із ранніми проявами тубінфекції Сучасна реабілітація – це складна міжгалузева проблема, яка має низку аспектів: медичний, фізичний, педагогічний, психологічний та соціально – економічний. - Скорочення процесів адаптації дитини до умов санаторного дитячого освітнього закладу; - Попередження прогресування захворювання, його загострень і ускладнень не тільки медичними, а й психолого-педагогічними засобами; - Підвищення рівня психофізичного здоров’я дітей з ранніми проявами тубінфекції. Основою реабілітації є сукупність заходів призначених забезпечити особам з порушенням функцій в результаті хвороби відтворення здібностей.
Теоретичні основи і практика організації здорового діалогу дитини з природою
Мета: комплексна діагностика і гармонійний розвиток засобами спілкування дитини з природою в системі інтеграції інноваційних технологій. Проводиться вивчення відповідної науково-методичної літератури, нормативних та інструктивних документів з проблеми екологічного виховання. Здійснюється відбір і апробація інноваційних технологій в організації виховного процесу ДНЗ. Широке застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі створення здорового діалогу дитини з природою, дає змогу створити сприятливі умови для цілісного розвитку особистості щодо ціннісного ставлення до природи.
Методика формування читацьких умінь у дітей раннього дошкільного віку В процесі експерименту розробляється диференційована модель формування ранніх читацьких умінь, встановлення прогностичних показників інтелектуального розвитку особистості та створюється система циклової навчально-розвивальної роботи з дітьми, їх батьками, членами сімей. Основні технологічні складові експерименту є: - комплекс прогностичних показників розвитку інтелекту на найближчу, середню та вдалену перспективу життєдіяльності дітей, залучених до участі в експерименті; - модуль індивідуальних та диференційованих програм формування читацьких умінь; - алгоритм ефективного застосування методики формування читацьких умінь на різних вікових етапах розвитку дітей від 1 до 6 років. Мета: розробка диференційованої моделі формування ранніх читацьких умінь, встановлення прогностичних показників інтелектуального розвитку особистості. Створення системи циклової навчально-розвивальної роботи з дітьми, їх батьками, членами сімей.
Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного освітнього закладу Творчу особистість й духовність дітей молодшого віку доцільно розвивати засобами мистецтва. Мета: розробити та апробувати модель освітньо-виховного процесу дітей дошкільного віку на основі поліхудожнього розвитку, який забезпечить формування творчої індивідуальності дитини та стане підґрунтям для розвитку духовності дошкільнят.
Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання дітей як умова їх самореалізації Індивідуально-диференційований підхід до дитини в педагогічному процесі, творчий саморозвиток усіх його учасників, створення педагогічних умов сприяння психофізичному розвитку дитини на основі її природних особливостей, реалізація концепції суб’єкт-суб’єктних відносин між дітьми та дорослими допомагає самореалізації дітей у школі-садку. Мета: розробити та апробувати моделі особистісно-орієнтованого виховання і навчання дітей у школі-садку.
Модернізація системи дошкільної освіти на засадах особистісто орієнтованого підходу


Дошкільне дитинство має надзвичайно важливе значення в становленні особистості, є самоцінним етапом життя людини.
Це вимагає під час організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах визнавати самоцінність
дошкільного віку як важливого періоду розвитку особистості; здійснювати навчання в межах специфічних для дітей
дошкільного віку видів діяльності; використовувати методи і форми навчально-виховної роботи, що відповідають
особливостям розвитку дитини дошкільного віку. Як наслідок, необхідним виявляється впровадження в практику роботи
дошкільних навчальних закладів особистісно-орієнтованої технології навчання й виховання. Концептуальною основою
особистісно-орієнтованої технології навчання і виховання є особистісно-орієнтований підхід, що передбачає організацію
навчально-виховного процесу на таких засадах: зосередження на потребах дітей; створення умов для фізичного й
емоційного благополуччя дітей; створення умов для досягнення кожною дитиною реально можливого для неї на даний
період рівня успішності, вихованості та розвитку, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми стандартами;
створення умов для співпраці й співтворчості між дітьми і вихователем; створення ситуацій вибору й відповідальності;
діагностичної основи навчання й виховання; пристосування методики навчання до навчальних можливостей дітей;
стимулювання розвитку і саморозвитку дітей. Досягнення кожною дитиною можливого для неї в даний період рівня
успішності, вихованості і розвитку, стимулювання виявляється можливим лише за умов здійснення таких заходів:
вивчення й паспортизації особливостей розвитку особистості дитини; індивідуалізації навчання й виховання дитини;
створення в дошкільних навчальних закладах розвивального середовища. Результативність особистісно-орієнтованого
навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах пов'язана з новоутвореннями, що виявляються в
мотиваційній, фізичній, соціальній, інтелектуальній, емоційно-вольовій готовності дитини до умов шкільного життя. Мета: теоретико-методологічне обґрунтування, розробка та експериментальна апробація технології особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Очікувані результати: У науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування і експериментальна перевірка особистісно-орієнтованої моделі організації
навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. У навчально-методичній галузі: упровадження в
практику роботи дошкільних навчальних закладів м. Харкова і Харківської області особистісно-орієнтованих технологій навчання й виховання дітей дошкільного віку. Видання методичних посібників і методичних рекомендацій з питань
модернізації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах на засадах особистісно-орієнтованої
педагогіки. У соціальній галузі: задоволення потреб сім'ї у повноцінному розвитку дитини, у підготовці дітей до навчання
в школі і в додаткових видах освітніх послуг.
Формування духовності дітей дошкільного віку.


Проведення фундаментального психолого-дидактичного експерименту, який передбачає використання таких методів теоретичного пошуку, як теоретичне моделювання, міждисциплінарний синтез, концептуально-порівняльний аналіз, а також методів емпіричного дослідження; лонгетюдне спостереження, інтелектуальне та особистісне тестування, вивчення перспективного й масового педагогічного досвіду, анкетування, інтерв’ю, співбесіди, психолого-педагогічна експертиза, вивчення продуктів діяльності учасників експерименту, здійснення контрольно-дидактичних зрізів, статистичне оформлення результатів дослідження.
Створення системи роботи педагогічних колективів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступенів м. Харкова і Харківської області щодо збереження і зміцнення здоров'я дошкільників та учнів   Пріоритетним напрямом модернізації системи освіти в Україні є перетворення дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів на "Заклади сприяння здоров'ю". Тому до найбільш значущих цілей функціонування сучасних закладів освіти необхідно віднести: - створення безпечних умов навчання та виховання підростаючого покоління; - формування у вихованців основ здорового способу життя; - здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню та подолання у дітей і підлітків шкідливих звичок; - формування в учнів системи знань з основ безпеки життя та діяльності; - оновлення змісту взаємодії навчальних закладів з батьками вихованців з даних питань. Дослідження ґрунтується на основних положеннях особистісно орієнтованого, системного та діяльнісного підходів, що обумовлює логіку його здійснення. До основних напрямів роботи щодо збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління належать такі: • формування у дошкільників та учнів основ здорового способу життя; • формування у дошкільників та учнівської молоді усвідомлення того, що людина є частиною природи та суспільства, а її здоров'я залежить від соціально-економічних та екологічних умов; • формування відповідних сучасним вимогам знань вихованців і учнів про загальні закономірності виникнення небезпеки, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя людини, а також необхідних для повсякденного життя вмінь і навичок для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища; • створення регіональної системи моніторингових досліджень здоров'я дітей та підлітків; • створення моделі регіональної мережі навчальних закладів - шкіл сприяння здоров'ю.
Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у процесі знайомлення з фізичними явищами природи Програма з розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку у процесі знайомлення з фізичними явищами природи. Створені умови до всебічного само проявлення і розвитку пізнавальної активності дітей, затвердження особистості в різних видах діяльності дітей. Мета: забезпечення підвищення якості дошкільної освіти, створення психолого-педагогічних умов розвитку пізнавальної активності старших дошкільників. очікувані результати: високий рівень розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку з усіх видів їх діяльності, самореалізація особистості дитини в сприятливому психологічному полі. Високий рівень розумового, особистісного та духовного розвитку дітей. 
Забезпечення гармонійного і всебічного розвитку особистості дитини в умовах різновікової групи дошкільних закладів та навчально-виховних комплексів Дитячий садок-школа
Cтворення нових моделей педагогічної та навчальної діяльності в умовах, які сприятимуть ефективності оволодіння новим змістом освіти вихованцями різновікових груп та їх старшими товаришами, забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, орієнтації на активне проживання дитиною дошкільного віку, як передумову успішного розвитку її у майбутньому, забезпечення наступності між дошкільною і початковою загальноосвітньою підготовкою. Визначення оптимальної моделі управління педагогічним колективом навчально-виховного комплексу `Дитячий садок-школа`, психологічних умов управлінського спілкування. Експериментально змоделювати, виявити і створити в навчально-виховному комплексі умови для задоволення не лише пізнавальних інтересів, а й самореалізації, самовираження кожного учня та вихованця. Визначення умов і засобів інтегрування суспільних інтересів у повноцінному функціонуванні навчального закладу. Забезпечення високого рівня компетентності, професійної культури педагога, позитивний імідж вихователя, вчителя, керівника. Формування гармонійної та всебічно розвиненої, соціально адаптованої та психічно здорової особистості. 
Форма входу

Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz