Науково-методичний центр
 управління освіти м. Енергодара

Напрямки діяльності
Досвід
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Напрямки діяльності

 
1. Мета, принципи та завдання діяльності науково-методичного центру (Центру)
1.1. Метою діяльності Центру є здійснення координації навчально-методичних функцій в галузі практичної психології і соціальної роботи, а також науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти всіх типів і форм власності та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту їх діяльності.
1.2. Діяльність Центру будується на принципах:
1.2.1. доступності, гуманізму, демократизму;
1.2.2. незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань;
1.2.3. системного підходу до навчально-виховного процесу;
1.2.4. рівності умов кожної людини для повної реалізації її духовного, інтелектуального потенціалу;
1.2.5. органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;
1.2.6. диференціації змісту і форм освіти;
1.2.7. науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти;
1.2.8. єдності і наступності;
1.2.9. безперервності і різноманітності фахового вдосконалення;
1.2.10. поєднання державного управління і громадського самоврядування.
1.3. Головними завденнями Центру є:
1.3.1. Співробітництво з науковими, методичними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами з питань удосконалення освітнього процесу, обміну передовим педагогічним досвідом.
1.3.2. Організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підставі фахових висновків, відповідних дипломів, кваліфікаційних посвідчень.
1.3.3. Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок у закладах освіти незалежно від форм власності, розробка пропозицій щодо їх удосконалення, проведення моніторингових досліджень.
1.3.4. Науково-методичне забезпечення та інформаційно-консультативне обслуговування навчально-виховного процесу закладів освіти.
1.3.5. Організація та координація соціально-психологічної роботи в навчальних закладах.
1.3.6. Створення та обслуговування єдиної інформаційної мережі в системі освіти міста.
1.4. Головними напрямами роботи Центру є:
1.4.1.Організація безпосереднього вдосконалення та підвищення кваліфікації фахової освіти педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти;
1.4.2. Координація методичної роботи з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами, науково-дослідницькими установами;
1.4.3. Організація діяльності навчально-консультативних пунктів вищих навчальних закладів у місті, ведення спільної профорієнтаційної роботи.
1.4.4. Здійснення аналізу стану навчально-виховної роботи в навчальних закладах, надання методичної допомоги педагогічним колективам та працівникам закладів освіти;
1.4.5. Організація роботи і надання методичної допомоги навчальним закладам у розробці робочих навчальних планів і програм;
1.4.6. Організація наукових досліджень у галузі розробки та впровадження методики, технології навчання й виховання, удосконалення змісту, форм і методів навчання, управління навчально-виховним процесом у закладах освіти, участь у організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп;
1.4.7. Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації. Пропаганда навчальної та методичної літератури, навчально-наочного обладнання та посібників, технічних засобів навчання;
1.4.8. Здійснення контролю за формуванням бібліотечних фондів закладів освіти міста навчальною, довідковою, науковою, науково-популярною, методичною, художньою літературою і фаховими періодичними виданнями;
1.4.9. Забезпечення зберігання архівної документації, підготовка справ до передачі їх на зберігання в архівний відділ міської ради;
1.4.10. Здійснення інформаційно-довідкової роботи: створення медіатек, картотек, банків педагогічної інформації, ведення баз даних за напрямками освітянської діяльності;
1.4.11. Розробка та підготовка до друку в періодичних виданнях інформаційно-методичних матеріалів (статей);
1.4.12. Оформлення замовлень на отримання документів про освіту;
1.4.13. Організація проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, а також організація участі учнів навчальних закладів в обласних олімпіадах з базових дисциплін;
1.4.14. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій і досягнень науки, проектування концептуальних і конкретних перетворень у сфері педагогічної діяльності;
1.4.15. Створення єдиної інформаційної комп'ютерної мережі в закладах освіти міста, встановлення та впровадження нових програм, пов'язаних з освітнім процесом;
1.4.16. Розроблення, впровадження різноманітних баз даних та оперативне поповнення їх з метою систематизації інформації;
1.4.17. Організація роботи та координація діяльності служб практичної психології та соціальної роботи в навчальних закладах;
1.4.18. Розробка проектів щодо створення психолого-педагогічних умов для підвищення якості навчально-виховного процесу та індивідуального розвитку особистості, психологічного супроводу дітей, структури взаємодії психолога з суб'єктами педагогічного процесу;
1.4.19. Організація діяльності психолого-медико-педагогічної консультації в місті;
1.4.20. Забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи в закладах освіти, а також профілактики девіантної та ризикованої поведінки учнівської молоді.
1.5. Діяльність науково-методичного центру не пов'язана з отриманням прибутку.
1.6. У відповідності з головною метою, принципами та завданнями Центр здійснює такі види діяльності:
     - підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
     - консультації для різних категорій населення (учнівської молоді понад державних компонент поза графіком навчально-виховного процесу, аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб з питань економіки, права, організації виробництва, тощо);
     - надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів, профорієнтаційна робота;
     - наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
     - навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
     - довузівська підготовка;
     - надання послуг науковими, науково-дослідними, дослідно-конструкторськими та проектно-конструкторськими підрозділами закладів і установ міста;
     - лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства тощо);
     - розробка, аналіз та рецензування робочих навчальних планів та програм з питань підготовки учнів;
     - проведення психологічних експертиз та надання відповідних висновків за програмами, методиками і планами, що пропонуються учням та громадянам міста;
     - надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг;
     - поліграфічні послуги та видавнича діяльність;
     - видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій тощо) позашкільними навчальними закладами за напрямками діяльності;
     - здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладів і установ освіти, студентської та учнівської молоді;
     - послуги по користуванню комп'ютерною мережею "Internet";
     - інші види діяльності навчальних закладів, які не суперечать чинному законодавству України.
     Види діяльності, для здійснення яких необхідне отримання відповідної ліцензії або дозволу, здійснюється науково-методичним центром тільки після отримання відповідної ліцензії чи дозволу у відповідності до чинного законодавства.
 
2. Права Центру
2.1. Центр має право:
2.1.1. Самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах повноважень, наданих цим Статутом, та виділених асигнувань;
2.1.2. Запитувати та отримувати необхідну інформацію у навчальних закладів, місцевих органів виконавчої влади для виконання покладених функцій;
2.1.3. Розробляти та видавати для навчальних закладів рекомендації, інформаційні листи, інші методичні документи з питань вдосконалення науково-методичної та соціально-психологічної роботи;
2.1.4. Направляти в навчальні заклади своїх працівників для вивчення та аналізу організації науково-методичної та соціально-психологічної роботи.
 
3. Структура Центру
3.1. Залежно від кількості навчальних закладів, що діють в місті, напрямків роботи і виходячи з визначеного фонду оплати праці, директор Центру розробляє структуру і штатний розклад, які затверджуються наказом начальника управління освіти Енергодарської міської ради.
3.2. Структурними підрозділами Центру можуть бути відділи, сектори, кафедри, методичні лабораторії, бібліотека, бухгалтерія та інші навчальні та адміністративно-господарчі підрозділи, які функціонують за рахунок місцевого бюджету та позабюджетних надходжень.
3.3. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління освіти Енергодарської міської ради за погодженням з Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Особа, яка призначається директором Центру, повинна мати відповідну фахову педагогічну освіту, вищу кваліфікаційну категорію, керівний стаж роботи не менше трьох років.
3.4. Директор Центру має заступника відповідно до штатного розпису.
3.5. Методисти з галузей знань призначаються директором Центру за погодженням з начальником управління освіти з числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія при наявності стажу роботи за фахом не менше п'яти років.
3.6. Кожний структурний підрозділ Центру має положення та функціональні обов'язки працівників.
3.7. Працівники Центру складають єдиний трудовий колектив, права, обов'язки, відповідальність та соціальний захист якого визначаються чинним законодавством та нормативно-правовими актами України.
3.8. Працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3.9. Директор Центру:
а) здійснює представництво Центру в усіх державних, громадських та недержавних установах;
організовує роботу Центру, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи;  
б) звітує перед управлінняи освіти і Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;
в) подає рекомендації і пропозиції щодо відбору методистів начальнику управління освіти;
г) визначає функціональні обов'язки і ступінь відповідальності працівників Центру за їх виконання;
д) затверджує посадові обов'язки працівників Центру, видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує контроль за їх виконанням, визначає склад, обсяг, порядок захисту відомостей, що становлять службову та комерційну таємниці.
3.10. Директор Центру є членом колегії міського управління освіти.
3.11. В Центрі створюється колегіальний орган - рада Центру, який визначає перспективи розвитку методичної роботи в місті, розглядає її основні результати.
3.12. Головою ради є директор Центру.
3.13. До складу ради входять керівники методичних об'єднань, педагогічні працівники тієї або іншої спеціальності чи напрямку навчально-виховної роботи, керівні працівники дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти, методисти центру, працівники управління освіти, представники наукової та педагогічної громадськості.
3.14. Склад ради затверджується керівником уповноваженого засновником органу.
3.15. Рада Центру організовує свою роботу на підставі Положення про раду Центру.
 
4. Фінансово-господарська діяльність Центру
4.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису.
4.2. Джерелами формування кошторису Центру є:
а) кошти місцевого бюджету, у розмірі в обсязі замовлення органів місцевого самоврядування, передбаченому нормативами фінансування Центру для забезпечення його функціонування;
б) кошти, одержані за надання додаткових платних послуг, перелік яких визначається Постановою Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами;
в) безповоротна фінансова допомога, благодійна допомога, добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані безкоштовно від підприємств, установ та організацій, окремих громадян.
4.3. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
4.4. Майно Центру закріплюється за ним Власником на правах оперативного управління.
4.5. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади. 
4.6. Бухгалтерський облік в Центрі може здійснюватись через відділ централізованого бухгалтерського обліку управління освіти, а також самостійно.
4.7. Для здійснення фінансово-господарської діяльності, що не суперечить чинному законодавству, у складі Центру можуть створюватись відповідні підрозділи з повним фінансуванням їх за рахунок такої діяльності.
4.8. Центр має право згідно з законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
4.9. Звітність про діяльність Комплексу встановлює відповідно до чинного законодавства.
4.10. Центр є неприбутковою організацією.
 
Плани
 
Форма входу

Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz